Aydınlatma Metni & Veri Koruma Politikası

Sayın Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz,
(“Astronergy” veya “Şirket”), kişisel verilerinizin gizliliğine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında hukuka uygun biçimde işlenmesine fevkalade önem atfediyor.
Bu bağlamda, Şirket’e ait ve halihazırda Şirket tarafından işletilmekte olan www.astronergysolar.com.tr web sitesinin (“Platform”) ziyaret edilmesi, Platform`a üye olunması veya üye olunmaksızın Platform üzerinden ürün ve hizmetlerden faydalanılması halinde Astronergy tarafından elde edilecek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında sizleri böylelikle bilgilendiriyoruz (“Politika”).

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Müşterilerimize ve Ziyaretçilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres verileri sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve ikili iletişimi ve ticari bağlantıyı yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Astronergy adına yerine getirmelerini sağlamak ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla işlenebilir. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz; nihayet sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim ve erişim bilgileriniz Şirket tarafından işlenmektedir. Şirket, bu suretle topladığı kişisel verilerinizi ticari faaliyetleri dışında hiçbir nedenle kullanmamakta ve hiçbir suretle bu verinin ticareti üzerinden ayrıca bir gelir elde etmemektedir.


Cookie/Çerez Kullanımı
Kullanıcının, Platform üzerinden sunulan bazı Hizmetlerden veya bizzat Platform’dan yararlanabilmesi, daha hızlı ve aktif işlem yapabilmesi, kullanıcı tercihlerinin değerlendirilmesi, kullanıcı tercihlerine göre Platform’un özelleştirilmesi/kişiselleştirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinde bulunulması ve Platform performansının artırılması amacıyla yardımcı programlar ve çerezler kullanılabilir.
Bu Hizmetlerden/Platform’dan yararlanıldığı takdirde, söz konusu yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Platform veri tabanına kaydedilir ve/veya bazı çerezlerden yararlanılır ve bunlar vasıtasıyla Müşteri’ye / Ziyaretçi’ye bazı bilgiler gönderilir. Çerezler vasıtasıyla kaydedilen veriler Astronergy tarafından işlenir ve kaydedilir. Platform’da kullanılan çerezler aşağıda belirtilmiştir. Çerez ayarlarının değiştirilmesi veya çerezlerin engellenmesi için web tarayıcınızdaki ayarlar kısmına başvurabilirsiniz.
Tarayıcınızdan Cookie/Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu Platform’da çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılır.
Çerezleri engellemeniz veya ilgili ayarları değiştirmeniz halinde; Platform’a veya özelliklerine, Hizmetlere erişiminiz kısmen veya tamamen kısıtlanabilir.
Bu Çerez Politikası, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Son güncelleme tarihi 10.04.2020’dir.


Web sitesinde kullanılan çerezler;
Google Analytics:
Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini Google’a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez ‘_ga’ çerezidir.
Facebook
Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook’un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır.


Kişisel Verilerin Aktarımı
Şirket, kişisel verilerinizi işbu Politika’da belirtilen amaçlar dahilinde Astronergy’nin hizmet aldığı, işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişiler, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, danışmanlık hizmeti alınan avukatlar ve resmi kurum ve kuruluşlar, Astronergy hissedarları, iştirakleri, grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri veyahut yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülükleri yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarını kullanabilmek amacıyla sınırlı olarak anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile paylaşabilecek, ve tüm bu amaçlarla sınırlı olarak Platform’da yayımlanan işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız halinde açık rızanız alındığı farz edilerek Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslara uygun şekilde yurtdışına aktarabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanabilmenizi mümkün kılabilmek adına sözleşmenin kurulumu veya ifası zorunluluğu ve hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde Hizmetler’in beğeni, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması veya tanıtılması amacıyla elektronik ortamda ve Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygunluk arz eder şekilde toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz Şirket tarafından; Platform üzerinden her türlü iletişim, geri bildirim, sipariş, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, gerektiğinde telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi yöntemlerle veya web sitesi üzerinden bu vesileyle alınan açık rızanız çerçevesinde işlenmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu bize bildirmiş olduğunuz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@astronergy.com.tr ve info@astronergy.com.tr adreslerine göndermeniz gerekmektedir. Şirket, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.